iccare.com.vn/

퇴행성 척추

척추 변성이란 무엇입니까?

척추증은 관절 연골의 손상, 침식 및 탈수를 유발하여 디스크 구조, 뼈 박차 및 신경 압박의 변화를 초래하는 척추의 자연적인 노화 상태입니다. 이는 지속적인 통증, 사지의 무감각, 환자의 이동성 감소의 원인입니다.

당장 생명에 지장은 없지만 환자에게 통증과 피로감을 주고 일상생활에 많은 어려움을 겪게 한다. 즉시 치료하지 않으면 퇴행성 질환이 점점 심각해지고 위험한 합병증을 유발할 수 있습니다.

척추 퇴행의 징후?

 • 이른 아침에 허리, 목, 어깨에 통증과 뻣뻣함이 나타납니다.
 • 이동, 계단 오르기, 운동 시 크리핑 소리가 나타납니다.
 • 발열, 피로, 위경련을 동반한 호흡 곤란.
 • 둔한 척추 통증, 통증은 움직일 때 증가하고 쉬면 감소합니다.
 • 사지의 약화 또는 무감각, 감각 장애.
 • 두통, 현기증 또는 어깨 통증.

척추 변성의 원인

노년, 노화
불쌍한 다이어트
척수 손상
특정 업무
과체중, 비만
생활습관
노년, 노화
불쌍한 다이어트
척수 손상
특정 업무
과체중, 비만
생활습관

척추 변성의 합병증

척추 퇴행을 즉시 치료하지 않거나 잘못 접근하면 다음과 같은 위험한 건강상의 합병증을 초래할 수 있습니다.

 • 전정 장애
 • 디스크 탈출
 • 시력에 영향을 미침
 • 경추심장증후군
 • 척추 기형
 • 척추
 • 마비, 운동 기능 상실

척추 변성 치료 프로토콜

iCCARE는 약물, 주사, 수술 없이 척추 퇴행을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에 미국 카이로프랙틱 치료법을 적용한 선구자입니다.

카이로프랙틱 조정

ICCARE의 카이로프랙틱 의사들은 손을 사용하여 관절의 어긋난 정렬을 조정하고, 손목의 눌린 신경(질병의 주요 원인)을 풀어 즉시 통증과 저림을 줄여줍니다. 동시에 자가치유 메커니즘을 자극하여 신체가 손상된 조직을 회복하고 퇴행을 예방하도록 돕습니다.

첨단치료

첨단 장비를 이용한 집중 치료: DOC 침대, 조정 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 줄이고 세포 재생을 증가시켜 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다. .

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call