iccare.com.vn/

퇴행성 무릎

무릎 골관절염이란 무엇입니까?

무릎 골관절염은 시간이 지남에 따라 손실된 연골을 보상하지 못해 관절 연골이 재생되는 과정에서 염증 반응과 관절액의 감소를 동반하는 관절 연골 손상을 말하는 질환이다. 현재 수동적이고 주로 앉아서 생활하는 생활습관과 비과학적인 식습관으로 인해 젊은층에서 무릎관절염이 증가하고 있는 추세입니다. 조기에 치료하지 않으면 평생 걸을 수 없는 장애를 초래할 수도 있습니다.

무릎 퇴행의 징후?

 • 무릎 관절 앞쪽이나 안쪽에 통증이 있습니다.
 • 움직일 때나 앉은 자세에서 서 있는 자세로 바뀔 때 통증이 증가합니다.
 • 날씨가 변할 때, 특히 추운 날씨, 높은 습도, 낮은 기압에서 통증은 더욱 심해집니다.
 • 이른 아침이나 장시간 가만히 앉아 있으면 무릎 관절이 뻣뻣해지고 움직이기 어렵습니다.
 • 무릎 관절은 유연성을 잃습니다.
 • 무릎관절이 부어오르는 경우가 있습니다.
 • 다리가 잘못 정렬되거나 구부러진 다리(O자형 다리) 또는 X자형 다리로 인해 환자는 운동 기능을 상실할 수 있습니다.

무릎 골관절염의 원인

여성은 질병에 걸릴 위험이 더 높은 경우가 많습니다
과로
무릎 관절의 기타 염증성 병변으로 인해
과체중, 비만
트라우마를 만나다
비과학적인 식단
여성은 질병에 걸릴 위험이 더 높은 경우가 많습니다
과로
무릎 관절의 기타 염증성 병변으로 인해
과체중, 비만
트라우마를 만나다
비과학적인 식단

무릎 골관절염의 합병증

무릎 골관절염은 즉시 치료하지 않거나 잘못 접근하면 다음과 같은 위험한 건강상의 합병증을 유발할 수 있습니다.

 • 단단함
 • 이동 제한
 • 무릎 관절 기형
 • 관절 연골의 석회화
 • 근육 위축, 마비

무릎 골관절염 치료 프로토콜

iCCARE는 약물, 주사, 수술 없이 무릎 골관절염을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에서 미국의 카이로프랙틱 치료법 적용을 개척했습니다.

카이로프랙틱 치료 방법:

카이로프랙틱 의사는 부드러운 손을 사용하여 무릎 관절의 어긋난 구조를 조정하고 신체의 자가 치유 원리를 적용하여 연골을 치유하고 뼈 돌기의 성장을 억제하며 점차적으로 완전히 사라지게 합니다.

무릎관절부터 발까지 무게중심을 조절하여 근육이 이완되도록 하여 혈액순환을 촉진하고 영양분을 공급하여 정상적인 뼈와 관절계에 영양을 공급합니다.

첨단치료

첨단 장비를 이용한 집중 치료: DOC 침대, 조정 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 줄이고 세포 재생을 증가시켜 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다. .

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call