iccare.com.vn/

척추 측만증

척추 측만증이란 무엇입니까?

척추측만증은 척추가 왼쪽이나 오른쪽으로 휘어지거나(척추측만증) 앞뒤로 과도하게 휘어져 척추가 자연스러운 곡선을 잃어 심한 통증을 유발하는 질환이다.

척추 측만증의 징후?

척추뼈가 정렬되지 않았습니다.
어깨의 경사가 고르지 않고 한쪽은 낮고 다른 쪽은 높습니다.
견갑골이 비정상적으로 돌출되어 있습니다.
두 개의 뼈 박차에서 견갑골까지의 거리가 동일하지 않습니다.
몸통과 팔 사이에 만들어진 허리 삼각형은 폭과 폭이 다릅니다.
척추가 틀어지면 갈비뼈가 튀어나와 허리의 균형이 무너지게 됩니다.
꼽추라면 둥근 등, 낮은 어깨, 튀어나온 복부, 앞으로 기울어진 머리를 관찰하세요. 아치형이면 상체가 약간 뒤로 기울어지고 배가 처진다.

척추 측만증이 심해지면 환자는 다음과 같은 다른 동반 증상을 경험할 수 있습니다.

허리 통증.
똑바로 설 수 없음.
다리 통증, 무감각 또는 심각한 약화.
장 또는 방광 기능 장애.

척추측만증의 원인

타고난 유전학
근골격계 질환, 영양실조
평발
무거운 배낭을 메고, 잘못된 자세로 앉아 공부하고 일하다
아이들은 너무 일찍 서서 걷는 법을 배웁니다.
임신 과정
타고난 유전학
근골격계 질환, 영양실조
평발
무거운 배낭을 메고, 잘못된 자세로 앉아 공부하고 일하다
아이들은 너무 일찍 서서 걷는 법을 배웁니다.
임신 과정

척추 측만증의 합병증

척추측만증은 즉시 치료하지 않거나 잘못 접근하면 다음과 같은 위험한 건강상의 합병증을 유발할 수 있습니다.

뼈와 관절 질환으로 고통받는
극심한 고통
무감각, 다리 근육 약화, 직립보행 능력 상실
호흡 부전, 심장과 폐의 압박으로 인한 호흡 곤란
장 및 방광 기능 장애

척추 측만증 치료 프로토콜

iCCARE는 주사나 수술 없이 척추측만증을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에 미국 카이로프랙틱 치료법을 적용한 선구자입니다.

카이로프랙틱 치료방법

외국 의사들이 직접 카이로프랙틱 특수 교정 기술을 활용해 어긋나고 뒤틀린 척추뼈를 올바른 위치로 가져와 환자의 올바른 척추 축을 회복시켜 줍니다. 동시에 신경근 그룹을 재교육하여 후만증 증가의 위험을 막습니다.

첨단치료

첨단 장비를 이용한 집중 치료: DOC 침대, 조정 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 줄이고 세포 재생을 증가시켜 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다. .

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
    X iCCare chăm sóc sức khoẻ
    bền vững cho cả gia đình!
    chat zalo call