iccare.com.vn/

좌골신경통

좌골 신경통이란 무엇입니까?

좌골신경통은 좌골신경(허리에서 발가락까지 이어지는 신경)의 경로를 따라 느껴지는 통증입니다. 통증은 요추에서 시작되어 다리 앞쪽, 허벅지 바깥쪽, 발목 바깥쪽, 발가락까지 퍼집니다. 통증의 확산 방향은 부상 위치에 따라 달라질 수 있으며 일반적으로 환자 신체의 한쪽에만 발생합니다.

좌골신경통은 30~60세 사이의 사람들에게 흔한 질병입니다. 철저하게 치료하지 않으면 좌골신경통은 환자의 운동 기능을 심각하게 손상시킬 수 있습니다.

좌골신경통의 징후

좌골신경통의 증상은 허리부터 엉덩이, 허벅지 뒷부분, 종아리, 발목, 발까지 통증과 불편함이 있어 하루라도 빨리 치료가 필요합니다. 원인에 따라 환자의 증상은 다양합니다. 다음은 질병의 일반적인 증상입니다.

통증은 하부 척추(요추)에서 엉덩이를 거쳐 다리 뒤쪽으로 퍼집니다.
좌골신경이 지나가는 경로를 따라 통증이 나타나며, 요추의 통증은 허벅지 바깥쪽, 다리 앞쪽, 발목 바깥쪽, 발가락까지 퍼져 나갑니다.
환자들은 오랫동안 한 자세로 앉아 있거나 기침이나 재채기를 할 때 심한 통증을 경험합니다.
한쪽 다리나 발의 쇠약, 무감각 또는 따끔거림으로 인해 움직임이 어려워짐
좌골신경통이 심해지면 걷기가 어려워지거나 심지어 불가능해질 수도 있습니다.

좌골신경통의 원인

허리디스크/척추
나이
특정 업무
과체중, 비만
부상
임신한
당뇨병
허리디스크/척추
나이
특정 업무
과체중, 비만
부상
임신한
당뇨병

좌골신경통의 합병증

좌골 신경통을 즉시 치료하지 않으면 많은 위험한 합병증이 발생할 수 있습니다.

 • 척추 경직은 경련을 동반합니다.
 • 운동 근육 위축
 • 배변 및 배뇨에 대한 통제력 상실
 • 척추 측만증, 척추 기형, 꼽추
 • 다리 통제력 상실
 • 장애가 있는

좌골 신경통 치료 프로토콜

iCCare Chiropractic는 약물이나 수술 없이 좌골 신경통을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에 미국의 카이로프랙틱 치료법을 적용한 선구자입니다.

카이로프랙틱 조정 방법

해외 카이로프랙틱 의사들은 어긋난 척추뼈를 올바른 위치로 교정하고 추간판에 가해지는 압력을 줄여 신경계(좌골신경 포함)에 가해지는 압력을 풀어 환자의 즉각적인 통증을 완화하는 동시에 신체의 자가치유 메커니즘을 효과적으로 자극합니다. 질병을 치료하다…

첨단치료

첨단장비를 이용한 집중치료: DOC 침대, 조절 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 감소시키고, 세포 재생을 증가시키며, 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다.

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call