iccare.com.vn/

수근관 증후군

손목터널증후군이란 무엇인가요?

손목터널증후군은 손목터널에 있는 정중신경이 눌려 검지, 중지, 약지의 통증과 따끔거림, 가려움증이 나타나는 질환으로, 근육통과 함께 점차적으로 팔뚝으로 올라가 손목 어깨까지 퍼지는 증상이 나타난다. 급격한 복통.

손목터널증후군의 징후?

 • 약하고 서투른 손, 근육통, 경련
 • 특히 밤에 손이 저리고, 팔뚝에서 어깨 쪽으로 따끔거리는 느낌이 납니다.
 • 주로 엄지, 검지, 중지에 저림 및 통증
 • 손끝에서 인지 능력 상실
 • 잦은 통증과 경련으로 인해 물건을 잡는 데 어려움을 겪습니다.
 • 손이 마비되거나 공간에서의 손 위치에 대한 인식 상실로 인해 물건을 쉽게 떨어뜨리는 경우

손목터널증후군의 원인

유전성 손목터널 미성년자
과도한 컴퓨터 사용
부상
병리학: 류마티스 관절염, 골관절염, 비만, 당뇨병...
질병 위험이 높은 여성
임신으로 인한 호르몬 변화
유전성 손목터널 미성년자
과도한 컴퓨터 사용
부상
병리학: 류마티스 관절염, 골관절염, 비만, 당뇨병...
질병 위험이 높은 여성
임신으로 인한 호르몬 변화

손목터널증후군의 합병증

 • 손목터널 협착증
 • 손목 신경 협착증
 • 근육 괴사
 • 만성 손목통증은 중추신경에 직접적으로 영향을 미쳐 몸 전체의 만성통증으로 이어진다.
 • 팔의 운동 장애.
 • 엄지, 검지, 중지, 약지의 근육, 특히 엄지손가락의 근육이 위축되고, 근육섬유가 느슨해지며 유연성을 잃고 근력도 잃게 됩니다.
 • 불면증, 우울증, 삶의 질 저하

손목터널증후군 치료 프로토콜

iCCARE는 약물, 주사, 수술 없이 수근관 증후군을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에서 미국 카이로프랙틱 치료법을 적용하는 선구자입니다.

카이로프랙틱 치료 방법:

카이로프랙틱 의사는 손을 사용하여 관절의 어긋난 정렬을 조정하고, 손목의 눌린 신경(질병의 주요 원인)을 풀어 즉시 통증과 무감각을 줄입니다. 동시에 자가 치유 메커니즘을 자극하여 약물이나 침입 없이 신체가 손상된 조직을 회복하도록 돕습니다.

첨단치료

첨단 장비를 이용한 집중 치료: DOC 침대, 조정 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 줄이고 세포 재생을 증가시켜 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다. .

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call