iccare.com.vn/

손과 발의 마비

사지의 마비란 무엇입니까?

사지 마비는 신경 압박으로 인해 팔이나 다리가 저리는 증상입니다. 이 상태는 손끝과 발가락의 무감각과 따끔거림으로 시작될 수 있습니다. 심해지면 점차 손, 손목, 팔뚝, 팔, 종아리, 허벅지 등으로 퍼져 감각 상실로 이어질 수 있다.

팔다리에 마비 증상이 있습니까?

 • 손, 발, 손가락 또는 발가락에 마비, 저림, 저림 또는 기어다니는 느낌이 있습니다.
 • 새끼손가락과 약지의 무감각은 척골 신경 손상과 유사하며, 손 관절의 통증과 뻣뻣함을 동반합니다.
 • 오랫동안 누워있거나 팔/다리를 한 자세로 오랫동안 놔두면 따끔거리는 느낌을 느끼게 됩니다.
 • 장기간의 무감각은 팔과 다리의 감각 상실을 유발하며, 종종 밤에 발생합니다.
 • 목, 어깨, 목덜미에 통증을 동반한 사지의 저림이 몸의 절반으로 퍼집니다.
 • 다리 경련과 갑작스러운 근육 경련으로 인해 이두근이나 종아리에 둔한 통증이 발생합니다.
 • 감각 변화, 반사 신경 및 뇌신경 손상을 동반하는 중추 마비의 증상입니다.

사지 마비의 원인

근골격계 질환으로 고통받는
트라우마를 만나다
잘못된 자세로 생활하기
약물의 부작용
임산부
비타민 및 미네랄 결핍
알코올 남용
근골격계 질환으로 고통받는
트라우마를 만나다
잘못된 자세로 생활하기
약물의 부작용
임산부
비타민 및 미네랄 결핍
알코올 남용

사지 마비의 합병증

사지의 마비는 즉시 치료하지 않거나 잘못 접근하면 다음과 같은 위험한 건강 합병증을 유발할 수 있습니다.

 • 동란
 • 제한된 모터 기능
 • 요실금
 • 근위축성 측삭 경화증
 • 사지 마비
 • 종양과 암은 신경계를 압박합니다.

사지 마비 치료 프로토콜

iCCARE는 약물, 주사, 수술 없이 사지의 무감각을 치료하는 동시에 효과적인 치료를 보장하기 위해 다양한 전문 요법에서 미국 카이로프랙틱 치료법을 적용하는 선구자입니다.

정형 외과 CHIROPRACTIC

ICCARE에서 카이로프랙틱 의사는 손을 사용하여 잘못 정렬된 뼈, 관절 또는 척추 구조를 원래 위치로 되돌려 신경 뿌리(사지 마비의 원인)에 대한 압력을 풀어줍니다. 동시에 자가 치유 메커니즘을 자극하고 약물이나 침습적 방법 없이도 손상을 회복합니다.

첨단치료

첨단 장비를 이용한 집중 치료: DOC 침대, 조정 침대, 충격파 충격파, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비… 다점 통증을 빠르게 줄이고 세포 재생을 증가시켜 회복 속도를 3배 더 빠르게 촉진합니다. .

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르는 것을 원하지 않는다면 몸이 속삭일 때 귀를 기울이십시오." 몸에 나타나는 통증의 징후를 주관적으로 받아들이지 마시고, iCCARE에 오셔서 시기적절한 예방과 치료를 받아보세요. 일정에 대한 조언은 핫라인 096 393 1999로 문의하세요!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call