iccare.com.vn/

목과 어깨 통증

목 어깨 통증이란?

어깨 통증은 견봉과 목의 근육이 경직되어 움직임이 제한되며 통증을 유발하는 상태입니다. 이는 목을 돌리거나 머리를 돌릴 특히 심해집니다. 통증은 환자에게 피로감과 불편함을 유발할 뿐만 아니라 경고 신호로, 경추 변형, 경추 추간판 탈출증, 척추 나무늘기 등과 같은 위험한 관절 질환을 야기할 있습니다. 이는 척추 신경 뿌리에 압박을 주어 문제를 일으킬 있습니다.

목 어깨 등 통증의 증상은 무엇인가요?

 • 잠에서 깨거나 시간 자세로 앉은 후에 통증이 나타납니다.
 • 기침, 재채기 통증이 심해지고 휴식을 취하면 완화됩니다.
 • 어깨에서 팔로 퍼지며 저림증과 불편함을 유발할 있습니다.
 • 어지러움, 귀울림, 눈부심 등의 증상이 동반될 있습니다.
 • 왼쪽 또는 오른쪽 어깨 등에서 나타날 있습니다.
 • 쪽으로 몸을 기울여 자면 통증을 유발할 있습니다.

목, 어깨 통증의 원인

잘못된 자세로 인한 생활 습관
경추 추간판 탈출증
경추 변형
척추 나무늘기
노화
외상
잘못된 자세로 인한 생활 습관
경추 추간판 탈출증
경추 변형
척추 나무늘기
노화
외상

목 어깨 등 통증의 합병증은 다음과 같습니다

– 전정기관 장애, 뇌로의 혈액 공급 부족으로 인한 만성 불면증, 기억력 감퇴

– 지속적인 통증, 팔의 감각 소실, 물건을 잡기 어려움

– 온도 감각 이상

– 목 부위 척수 압박으로 인한 근육 약화, 마비

목 어깨 등 통증 치료 계획

iCCare Chiropractic는 미국의 카이로프랙틱 요법을 선도적으로 적용하여 약물, 주사, 수술 없이도 효과적인 치료를 보장하는 다학제적 치료 계획을 통해 목 어깨 등 통증을 치료합니다.

카이로프랙틱 교정 요법:

ICCARE에서는 외국인 의사가 직접 카이로프랙틱 교정을 통해 잘못된 경추를 올바른 위치로 조정하여 압박된 신경을 해소하고, 뇌로 가는 혈액 순환을 촉진하여 환자가 약물 없이도 즉각적인 통증 완화를 느낄 있도록 합니다. 동시에 환자의 불면증과 기억력 감퇴 문제를 해결합니다.

고도 기술 치료 고도 기술을 활용한 심층 치료:

DOC 침대, 교정 침대, 충격파 요법 Shockwave, 고강도 레이저, Intelect Neo 치료 장비 등을 사용하여 다점 통증을 신속하게 완화하고, 세포 재생을 촉진하며, 회복 속도를 3 빠르게 증가시킵니다.

iCCARE, 창립 14주년 기념

해외 전문가와 함께하는 무료 건강검진 프로그램
"몸이 비명을 지르지 않도록 속삭일 때 들어주세요." 몸의 통증 신호를 절대 간과하지 마시고, iCCARE에 방문하여 예방 및 신속한 치료를 받으세요. 상담 및 예약을 원하시면 핫라인 096 393 1999로 연락해 주시기 바랍니다!

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call