iccare.com.vn/
0963931999 ĐĂNG KÝ KHÁM

전망과 사명

ICCARE는 여러분의 최고의 건강을 위한 과학적이고 약물 없이 척추 및 관절 치료와 건강 관리 서비스 시스템입니다.
ICCARE는 항상 인간의 문제에 중점을 두고 5성급 서비스 스타일로 과학적이고 창의적이며 명확하고 적극적인 업무 환경을 만들어 고객님께 훌륭한 경험을 제공합니다

전망

ICCARE 비전은 약물 없이 척추 근골격 치료 분야의 과학적 솔루션을 제공하는 선도적인 진료 시스템이 되어서 여러분께 최고의 건강을 제공하는 것입니다.

사명

최신 과학적 방법을 사용하여 척추신경계를 치료하고 관리합니다. 사람들의 건강에 대한 인식을 높이는 교육과 결합하여, 장기적으로 최고의 건강을 위해 척추와 근골격계를 조기에 적절하게 관리하고 보호할 있는 생활 방식을 구축해드립니

 •  I  – Integrity          : 진실성
 • C – Care                : 배려의 정신
 • C – Creativity        : 창조
 • A – Advance          : 성취
 • R – Responsibility: 책임
 • E – Expertise         : 전문가
저희는 ICCARE에서 지료 및 관리를 받으신 분들은 더 건강하게 지내고 안전할 것으로 믿습니다.
iCCARE: I see - I care: 우리는 당신을 이해하기 때문에 걱정합니다

Đăng ký khám

Hãy liên hệ iCCARE ngay hôm nay, để nhận được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về xương khớp và cột sống.
  X iCCare chăm sóc sức khoẻ
  bền vững cho cả gia đình!
  chat zalo call